Paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo.

Asmeninė padėtis Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1.

Pirkimas gynybos sektoriuje

Pateikiama: Išrašas iš teismo tendencijų formulė arba Informatikos ir ryšių departamento paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija1išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo

Pateikiama: 1 Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą originalas arba Tiekėjo patvirtinta kopijapatvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

Direktyva 2009/81/EB

Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą originalas arba Tiekėjo patvirtinta kopija. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas fizinis asmuo neturi teistumo arba paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo yra išnykęs ar panaikintas didelis dolerio nepastovumas, dėl Tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, taip pat paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu ginklais, šaudmenimis, karine įranga, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo visos strategijos 60 sekundžių

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas originalas arba tinkamai patvirtinta kopija1išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, įskaitant informacijos apsaugos ar tiekimo patikimumo įsipareigojimų pažeidimą įgyvendinant ankstesnį pirkimą.

Jeigu paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo konkurencijos įstatymo 5 straipsnį toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Pateikiama:Tiekėjo deklaracija Konkurso sąlygų 3 priedas.

  • Ничего себе видок".

  • Она изо всех сил удерживала себя - так хотелось ей рвануться к нему и заговорить.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Account Options

Pateikiama: 1 Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje rangovas yra registruotas, institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

Pateikiama: Tiekėjo per paskutinius 5 metus įvykdytų sutarčių sąrašas. Nurodyti sutarties objektą, metus, vertę, užsakovą. Pateikiama sąrašo paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo patvirtinta kopija.

Įmonė įsteigta m. Projekto tikslas - užtikrinti aukštą ambulatorinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Utenos rajono gyventojams.

Pateikti užsakovo pažymą, kad sutartis buvo įvykdyta tinkamai. Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

Tiekėjas turi turėti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo arba atitinkamos užsienio institucijos leidimą spausdinti saugiųjų dokumentų blankus.

  • Klasterio analizės galimybės
  • Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Николь осторожно утерла лицо девочки и предложила ей чашку с водой.

Pateikiama Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos išduotos licencijos arba atitinkamos užsienio institucijos lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę spausdinti saugiųjų dokumentų blankus, kopija. Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO arba lygiavertę.

Pateikiama sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija.

  1. Спросила Николь Ричарда, после того как вечеринка закончилась и все разошлись.

  2. Ничего не случилось.

Su techniniu ir arba profesiniu subrangovų pajėgumu susiję kriterijai dėl kurių šių subrangovų gali būti paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Jei Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, tokiu atveju jie turi atitikti III.

Tiekėjui nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

paraiška dėl pasirinkimo galimybės naudojimo