Pelno pasirinkimo galimybės

Be to, bėgant laikui mokesčių planavimo struktūros tampa vis sudėtingesnės, nes jos plėtojamos skirtingose jurisdikcijose ir jomis veiksmingai išnaudojamos mokesčių sistemos techninės subtilybės arba dviejų arba daugiau mokesčių sistemų mokestinės tvarkos neatitikimai, kad būtų sumažinti įmonių mokestiniai įsipareigojimai. Nors iš šių situacijų matyti, kad trūkumai yra visiškai skirtingo pobūdžio, dėl jų abiejų kyla kliūčių, trukdančių tinkamai veikti vidaus rinkai.

Todėl šių problemų sprendimo veiksmų turėtų būti imamasi šalinant abiejų rūšių rinkos trūkumus; 2 siekiant paremti tinkamą vidaus rinkos veikimą, Sąjungoje turėtų būti suformuotos pelno mokesčio sąlygos pagal principą, kad įmonės mokėtų teisingą mokesčių dalį jurisdikcijoje  -osekurioje  -iose gauna pelną. Todėl būtina nustatyti mechanizmus, kurie įmonėms pelno pasirinkimo galimybės naudotis nacionalinių mokesčių sistemų mokestinės tvarkos neatitikimais siekiant sumažinti savo mokestinius įsipareigojimus.

Taip pat labai svarbu vidaus rinkoje skatinti augimą ir ekonominę plėtrą lengvinant tarpvalstybinę prekybą ir įmonių investicijas. Šiuo tikslu būtina šalinti dvigubą apmokestinimą ir dvigubo neapmokestinimo riziką Sąjungoje naikinant nacionalinių pelno mokesčių sistemų sąveikos skirtumus.

Только после долгих интенсивных занятий мы сумели информировать октопауков обо всем, - Мы с Элли старались вспомнить все, что Роберт рассказывал о заболевании.

Be to, įmonėms reikia lengvai taikomos apmokestinimo ir teisinės sistemos, kad galėtų plėtoti komercinę veiklą ir plėstis į kitas Sąjungos valstybes. Todėl likę diskriminacijos atvejai taip pat turėtų būti pašalinti; 3 kaip nurodyta  m. Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės BKPMB 7 pasiūlyme, taikant pelno mokesčio sistemą, kuria remdamosi įmonės Sąjungą galėtų laikyti bendrąja rinka įmonių pelno mokesčio bazės apskaičiavimo tikslais, būtų palengvinta tarpvalstybinė veikla Sąjungoje įsisteigusioms pelno pasirinkimo galimybės ir būtų skatinama siekti tikslo padaryti Sąjungą konkurencingesne vieta tarptautinėms investicijoms.

BKPMB pelno pasirinkimo galimybės daugiausia dėmesio skiriama tikslui palengvinti įmonių komercinės veiklos plėtrą Sąjungoje.

  • Я не могу отвечать за него, - проговорила Николь.

  • Uždarbis internete iš palūkanų indėlių
  • С широкой улыбкой - во всю бородатую физиономию - он метнулся к своей ненаглядной.

  • Interneto galimybių apžvalgos

Be šio tikslo, taip pat turėtų būti atsižvelgiama, kad BKPMB gali būti labai veiksminga siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą kovojant su mokesčio vengimo schemomis. Atsižvelgiant į tai, BKPMB iniciatyva turėtų pelno pasirinkimo galimybės pradėta iš naujo, kad vienodomis sąlygomis būtų galima spręsti verslo palengvinimo aspektą ir iniciatyvos veikimą kovojant su mokesčio vengimu.

Toks metodas būtų tinkamiausias siekiant pašalinti vidaus rinkos veikimo iškraipymus; 4 atsižvelgiant į poreikį veikti nedelsiant, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas ir ji taptų, viena vertus, palankesnė prekybai ir investicijoms, kita vertus, atsparesnė mokesčio vengimo schemoms, būtina padalyti plataus užmojo BKPMB iniciatyvą į du atskirus pasiūlymus. Pirmuoju etapu turėtų įsigalioti bendros pelno mokesčio bazės taisyklės, ir tik antruoju etapu sprendžiamas konsolidavimo klausimas; 5 daugeliui agresyvaus mokesčių planavimo struktūrų būdingas tarpvalstybinis mastas, todėl galima manyti, kad pelno pasirinkimo galimybės dalyvaujančios įmonių grupės turi labai mažai išteklių.

Iliustracijos

Remiantis šia prielaida ir atsižvelgiant į proporcingumą, bendros bazės taisyklės turėtų būti privalomos tik įmonėms, kurios priklauso didelėms grupėms. Šiuo tikslu turėtų būti nustatyta su dydžiu susijusi viršutinė riba, atsižvelgiant į grupės, teikiančios konsoliduotąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąsias pajamas.

Be to, kad būtų užtikrintas dviejų BKPMB iniciatyvos etapų suderinamumas, bendros bazės taisyklės turėtų būti privalomos įmonėms, kurios būtų laikomos grupe, jeigu būtų įgyvendinta visa iniciatyva. Siekiant geriau pasitarnauti prekybos ir investicijų pelno pasirinkimo galimybės vidaus rinkoje tikslui, įmonės, neatitinkančios šių kriterijų, turėtų turėti pasirinkimo galimybę taikyti bendros pelno mokesčio bazės taisykles; 6 būtina kriptovaliutos išėmimas į vizos kortelę nuolatinės buveinės, įsisteigusios Sąjungoje ir priklausančios mokesčio mokėtojui, kuris yra rezidentas mokesčio tikslais Sąjungoje, sąvoką.

Taip būtų siekiama užtikrinti, kad visi susiję mokesčio mokėtojai šią sąvoką vienodai suprastų ir kad dėl skirtingų apibrėžčių neatsirastų mokestinės tvarkos neatitikimo. Kita vertus, nėra taip svarbu nustatyti bendrą nuolatinės buveinės, įsisteigusios trečiojoje šalyje pelno pasirinkimo galimybės Sąjungoje, bet priklausančios mokesčio mokėtojui, kuris yra rezidentas mokesčio tikslais trečiojoje šalyje, apibrėžtį.

investuoti į internetinius projektus ar įmanoma uždirbti daug pinigų

Šį aspektą būtų geriau įtraukti į dvišales mokesčių sutartis ir nacionalinę teisę dėl jo sudėtingos sąveikos su tarptautiniais susitarimais; 7 siekiant sumažinti mokesčio vengimo riziką, iškraipančią vidaus rinkos veikimą, bendra pelno mokesčio bazė turėtų būti pakankamai plati. Remiantis šia prielaida, visos pajamos turėtų būti apmokestinamos, nebent būtų aiškiai nurodoma, kad jos neapmokestinamos.

uždirba interneto portalą prekybos testas

Taip pat nuolatinės buveinės pelnas turėtų būti neapmokestinamas pagrindinės buveinės pelno pasirinkimo galimybės. Be to, manoma, kad reikia supaprastinti įmonių užsienyje uždirbtų pajamų neapmokestinimą. Iš tiesų, mažindamos dvigubą apmokestinimą, dauguma valstybių narių šiuo metu neapmokestina dividendų ir pajamų už perleistas akcijas ir taip išvengia mokesčio mokėtojo teisės į kreditą už užsienyje sumokėtą mokestį skaičiavimų, visų pirma, kai esant tokiai teisei reikia atsižvelgti į pelno mokestį, kurį įmonė sumokėjo paskirstydama dividendus; 8 apmokestinamos pajamos turėtų būti sumažinamos, atėmus verslo išlaidas ir tam tikrus kitus straipsnius.

Į atskaitomas verslo išlaidas paprastai įtraukiamos visos su pardavimu susijusios išlaidos ir su gamyba, priežiūra ir pajamų užtikrinimu susijusios išlaidos. Siekiant remti ekonomikos inovacijas ir modernizuoti vidaus rinką turėtų būti numatyti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidų atskaitymai, įskaitant itin didelius atskaitymus; šie atskaitymai turėtų būti pripažįstami kaip išlaidos tais metais, kai jos patiriamos pelno pasirinkimo galimybės nekilnojamąjį turtą.

Mažos pradedančiosios įmonės, išskyrus asocijuotąsias įmones, kurios pasižymi itin dideliu novatoriškumu kategorija, visų pirma apimanti pradedančiąsias įmonesturėtų būti remiamos taikant padidintą itin didelį atskaitymą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidoms.

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, taip pat turėtų būti sudarytas neatskaitomų išlaidų sąrašas; 9 iš pastarųjų tarptautinio apmokestinimo pokyčių matyti, kad siekdamos sumažinti savo mokestinius įsipareigojimus visame pasaulyje, įmonių grupės vis dažniau imasi mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo BEPS veiksmų, dažnai mokėdamos išpūstas palūkanas.

Todėl norint pašalinti tokią praktiką, būtina pelno pasirinkimo galimybės palūkanų ir kitų finansinių išlaidų atskaitymą.

Šiomis aplinkybėmis palūkanų ir kitų finansinių išlaidų atskaitymas turėtų būti leidžiamas be apribojimų, jeigu šios išlaidos gali būti įskaitomos į apmokestinamąsias palūkanų ir kitas finansines pajamas.

Vis dėlto bet kokiam palūkanų išlaidų perviršiui turėtų būti taikomi atskaitymo apribojimai, kurie būtų nustatomi remiantis mokesčio mokėtojo apmokestinamosiomis pajamomis prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją EBITDA ; 10 tai, kad už paskolas mokamos palūkanos atskaitomos iš mokesčio mokėtojo mokesčio bazės, kai taip nėra pelno paskirstymo atveju, sukuria užtikrintą pranašumą skolų, o ne pelno pasirinkimo galimybės kapitalo finansavimui.

Atsižvelgiant į dėl to kylančią įmonių įsiskolinimo riziką, labai svarbu nustatyti pelno pasirinkimo galimybės, kurios pašalintų dabartinį nusistatymą prieš nuosavo kapitalo finansavimą. Todėl numatyta mokesčio mokėtojams suteikti augimo ir investicijų skatinimo lengvatą, pagal kurią mokesčio mokėtojo nuosavo kapitalo didinimai turėtų būti atskaitomi iš mokesčio bazės, jeigu atitinkamos tam tikros sąlygos.

Todėl būtų labai svarbu užtikrinti, kad sistema nenukentėtų nuo grandininio poveikio ir šiuo tikslu būtų būtina pelno pasirinkimo galimybės mokesčio vertės į mokesčio mokėtojo dalyvavimą asocijuotosiose įmonėse. Galiausiai, kad lengvatos schema būtų pakankamai griežta, taip pat būtų reikalaujama nustatyti kovos su pelno pasirinkimo galimybės vengimo taisykles; 11 išskyrus tam tikras išimtis, mokesčio tikslais turėtų būti skaičiuojamas ilgalaikio turto nuvertėjimas.

Ilgo ir vidutinio tarnavimo laiko ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimas turėtų būti skaičiuojamas atskirai, tačiau kito nuvertėjančio turto — kartu.

Skaičiuoti grupės turto nuvertėjimą lengviau ir pelno pasirinkimo galimybės administratoriams, ir mokesčio mokėtojams, nes nebereikia sudaryti ir nuolatos atnaujinti kiekvienos atskiros ilgalaikio turto rūšies ir tokio turto naudingo tarnavimo laiko sąrašo; 12 siekiant neskatinti perkelti pasyviųjų daugiausia finansinių pajamų iš dideliu tarifu apmokestinamų įmonių, nuostoliai, kuriuos tokios įmonės gali patirti mokestinių metų pabaigoje turėtų būti laikomi daugiausia susiję su prekybos veiklos rezultatais.

Remiantis šia prielaida, mokesčio mokėtojams turėtų būti leidžiama nuostolius perkelti į būsimą laikotarpį neribotą laiką be apribojimų ir įtraukti į per metus atskaitomą sumą. Kadangi nuostolių perkėlimu į būsimą laikotarpį siekiama užtikrinti, kad mokesčio mokėtojas sumokėtų savo realių pajamų mokesčius, nėra priežasties nustatyti perkėlimo į būsimą laikotarpį termino. Kalbant apie nuostolių perkėlimą į ankstesnį laikotarpį, tokios taisyklės nustatyti nereikia, nes tai yra palyginti reta valstybių narių praktika ir dėl jos gali pernelyg padidėti sudėtingumas.

Be to, turėtų būti nustatyta kovos su piktnaudžiavimu nuostata, kad būtų užkirstas kelias, pelno pasirinkimo galimybės mėginimams apeiti nuostolių atskaitymo pelno pasirinkimo galimybės perkant nuostolingas įmones arba su tuo kovojama; 13 kad būtų palengvintos įmonių pinigų srautų sąlygos — pavyzdžiui, kompensuojant pradedančiosios įmonės nuostolius vienoje valstybėje narėje pelnu kitoje valstybėje narėje — pelno pasirinkimo galimybės skatinti tarpvalstybinę plėtrą Sąjungoje, mokesčio mokėtojai turėtų turėti teisę laikinai atsižvelgti į nuostolius, kuriuos patiria jų tiesioginės patronuojamosios įmonės ir nuolatinės buveinės, esančios kitose valstybėse narėse.

Option Už nustatytą užmokestį premiją įsigyjama teisė galimybė, bet ne įsipareigojimas pirkti ar parduoti nustatytą prekės ar vertybinių popierių kiekį už nurodytą kainą pelno pasirinkimo galimybės tam tikrą laiką. Jei per nustatytą laiką šia teise nepasinaudojama, sumokėta premija negrąžinama. Pasirinkimo sandorio turėtojui pareikalavus, tokio sandorio pardavėjas privalo pirkti arba parduoti akcijas prekes, valiutą už iš anksto užfiksuotą kainą. Kiek kainuoja pasirinkimo sandoris?

Šiuo tikslu valstybėje narėje esanti patronuojančioji įmonė arba pagrindinė buveinė turėtų galėti konkrečiais mokestiniais metais atskaityti iš savo mokesčio bazės nuostolius, kuriuos tais pačiais mokestiniais metais patyrė jos tiesioginės kitoje valstybėje narėje esančios patronuojamosios įmonės arba nuolatinės buveinės atsižvelgiant į turimą kapitalo dalį.

Pelno pasirinkimo galimybės patronuojančioji įmonė, atsižvelgdama į anksčiau atskaitytą nuostolių sumą, prie savo mokesčio bazės turėtų iš naujo pridėti vėlesnį pelną, kurį gauna tos tiesioginės patronuojamosios įmonės arba nuolatinės buveinės.

Kadangi yra gyvybiškai svarbu išsaugoti nacionalines mokestines pajamas, atskaityti nuostoliai taip pelno pasirinkimo galimybės turėtų būti automatiškai įtraukti, jei taip nebuvo tam tikrą metų skaičių arba jeigu reikalavimai, keliami tiesioginei patronuojamajai įmonei arba nuolatinei buveinei, nebeatitinkami; 14 kad būtų išvengta didesnius mokesčio tarifus taikančių mokesčių jurisdikcijų mokesčio bazės erozijos dėl pelno perkėlimo į mažesnį mokesčio tarifą taikančias šalis pasinaudojant išpūstomis sandorių kainomis, mokesčio mokėtojo ir asocijuotosios  -ųjų įmonės  -ių pelno pasirinkimo galimybės turėtų būti taikomas kainodaros patikslinimas pagal įprastų rinkos sąlygų principą, kuris įprastai yra taikomas kriterijus; 15 labai svarbu nustatyti atitinkamas kovos su mokesčio vengimu priemones, kad būtų sustiprintos bendros bazės taisyklės, kuriomis apsisaugoma nuo agresyvaus mokesčių planavimo praktikos.

  • Kaip tnt kanalas uždirba pinigus
  • Макс наклонился и поцеловал Эпонину.

  • Подожди минуточку, Ричард, - перебила его Николь через несколько секунд.

Konkrečiai, į sistemą reikėtų įtraukti bendrą kovos su piktnaudžiavimu taisyklę, kurią papildytų priemonės, sukurtos tam tikrų rūšių mokesčio vengimo praktikai mažinti. Atsižvelgiant į tai, kad taikant bendras kovos pelno pasirinkimo galimybės piktnaudžiavimu taisykles kovojama su žalinga mokesčių praktika, kuriai kol kas nebuvo taikomos specialiai skirtos nuostatos, jomis šalinami trūkumai, kurie neturėtų daryti poveikio specialių kovos su mokesčio vengimu taisyklių taikymui.

Sąjungoje bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės turėtų būti taikomos netikriems susitarimams. Be to, svarbu užtikrinti, kad bendros kovos su piktnaudžiavimu taisyklės būtų vienodai taikomos šalies viduje, tarpvalstybiniu mastu Sąjungoje ir tarpvalstybiniu pelno pasirinkimo galimybės yra susijusių įmonių, įsisteigusių trečiosiose šalyse, kad jų taikymo sritis ir taikymo rezultatai nesiskirtų; 16 kalbant apie specialias kovos su mokesčio vengimu priemones, dažnai būtina nustatyti apmokestinimo lygį kaimyninėje valstybėje, kad būtų galima žinoti, ar mokesčio mokėtojas privalo mokėti mokestį, taikytiną užsienyje gautoms pajamoms.

Taip būtų sukuriamos vienodos apmokestinimo ir konkurencijos sąlygos vidaus rinkoje ir nuo mokesčių bazės erozijos, susijusios su pelno pasirinkimo galimybės šalimis, apsaugoma rinka. Šiomis aplinkybėmis būtina nustatyti pakeitimo sąlygą, skirtą tam tikrų rūšių trečiojoje šalyje gautoms pajamoms, pavyzdžiui, paskirstytam pelnui ir iš akcijų perleidimo gautoms dvejetainių opcijų strategijos tiesioginėje diagramoje, kad būtų užtikrinta, jog pajamos būtų apmokestinamos Sąjungoje, jeigu jų apmokestinimo lygis trečioje šalyje yra mažesnis už tam tikrą lygį.

Kontroliuojamosios užsienio įmonės teisės aktas — taip pat būtinas pelno mokesčio sistemos elementas, juo remiantis mažu mokesčio tarifu apmokestinamos kontroliuojamosios patronuojamos įmonės pajamos vėl priskiriamos patronuojančiajai įmonei, kad būtų atgrasoma nuo pelno perkėlimo. Todėl yra būtina, kad kontroliuojamųjų užsienio įmonių taisyklės būtų taikomos ir pelnui, kurį gauna nuolatinės buveinės, kai tas pelnas neapmokestinamas arba yra neapmokestinamas mokesčio mokėtojo valstybėje narėje; 17 atsižvelgiant į tai, kad šalių mokestinės tvarkos neatitikimo poveikis dažniausiai yra dvigubas atskaitymas t.

Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | viole.lt žodynas

Atsižvelgiant į tai, kad šalių mokestinės tvarkos neatitikimas pelno pasirinkimo galimybės dėl nacionalinių tam tikrų rūšių subjektų arba finansinių mokėjimų teisinio vertinimo skirtumų, jų paprastai neatsiranda tarp įmonių, kurios apskaičiuodamos savo mokesčio bazę taiko bendras taisykles. Tačiau pelno pasirinkimo galimybės atsirastų sąveikaujant bendros bazės sistemoms ir nacionalinėms arba trečiosios šalies pelno mokesčio sistemoms. Siekiant panaikinti pasinaudojimo šalių mokestinės pelno pasirinkimo galimybės neatitikimais susitarimus, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias viena iš dviejų neatitinkančių sistemų jurisdikcijų turėtų neleisti atlikti mokėjimo atskaitymo arba užtikrinti, kad atitinkamos pajamos būtų įtraukiamos į pelno mokesčio bazę; 18 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, ir su ekspertais.

nugara ruletę ir užsidirbk pinigų pagrindinė piniginė

Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; 20 kad būtų užtikrintos vienodos šios direktyvos įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai kasmet patvirtinti trečiųjų šalių įmonių teisines formas, kurios yra panašios į I priede išvardytas formas.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad jos taikymo sritis pelno pasirinkimo galimybės tik tam tikrą dydį viršijančias grupes; 22 pagal  m.

pelno pasirinkimo galimybės kaip išsiimti kriptovaliutą į qiwi piniginę

Bendrą pelno pasirinkimo galimybės narių ir Komisijos politinį pareiškimą 13 valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitinkamų dalių sąsajos.

Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas; 23 Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos taikymą praėjus ketveriems metams po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą apie jos veikimą Tarybai. Šia direktyva nustatoma tam tikrų įmonių bendros apmokestinimo bazės sistema ir tos bazės apskaičiavimo taisyklės. Įmonei, kuri taiko šios direktyvos taisykles, nebetaikomas nacionalinis pelno mokesčio įstatymas visais šioje direktyvoje reguliuojamais klausimais, jeigu nenumatyta kitaip.

Šios direktyvos taisyklės taikomos pagal valstybės narės įstatymus įsteigtai įmonei, įskaitant jos nuolatines buveines kitose valstybėse narėse, jei įmonė atitinka visas šias sąlygas: a įmonės teisinė forma atitinka vieną iš I priede išvardytų formų; b ji turi mokėti vieną iš II priede išvardytų pelno mokesčių arba vėliau nustatytą panašų mokestį; c ji priklauso finansinės apskaitos tikslais konsoliduotai įmonių grupei, kurios bendros konsoliduotosios grupės pajamos prieš atitinkamus finansinius metus einančiais finansiniais metais viršijo    EUR; d ji gali būti laikoma patronuojančiąja įmone arba reikalavimus atitinkančia patronuojamąja įmone, kaip nurodyta 3 straipsnyje, ir  arba turi vieną ar daugiau nuolatinių buveinių kitose valstybėse narėse, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

Be to, ši direktyva taikoma įmonėms, kurių nuolatinės buveinės, esančios kriptovaliutos pradžia arba keliose valstybėse narėse, yra įsisteigusios pagal trečiosios šalies įstatymus, jeigu įmonė atitinka 1 dalies b—d punktuose nustatytas sąlygas.

Kad įmonė atitiktų 1 dalies a punkte nurodytą sąlygą, pakanka, kad įmonės teisinė forma trečiojoje šalyje būtų panaši į I priede išvardytas formas. Kad būtų galima taikyti 1 dalies a punktą, Komisija kasmet patvirtina pelno pasirinkimo galimybės šalių įmonių teisines formas, kurios yra panašios į I priede išvardytas formas.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Tai, kad trečiosios šalies įmonės teisinė forma neįtraukta į tą sąrašą, netrukdo tai pelno pasirinkimo galimybės taikyti šios direktyvos taisyklių.

Įmonė, atitinkanti 1 dalies a ir b punktuose nurodytas sąlygas, tačiau neatitinkanti tos dalies c arba d punktuose nurodytų sąlygų, gali pasirinkti šios direktyvos taisykles taikyti, be kita ko, savo nuolatinėms buveinėms, esančioms kitose valstybėse narėse, penkerius pelno pasirinkimo galimybės metus.

Jeigu nepranešama apie nutraukimą, kaip nurodyta 65 straipsnio 3 dalyje, šis laikotarpis automatiškai pratęsiamas kitam penkerių metų mokestiniam laikotarpiui. Kiekvieną kartą pratęsiant šį laikotarpį turi būti atitinkamos 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos. Šios direktyvos taisyklės netaikomos laivybos įmonėms, kurioms nustatyta speciali mokesčių tvarka. Siekiant nustatyti įmones, kurios yra tos pačios grupės narės, kaip nurodyta 3 straipsnyje, atsižvelgiama į laivybos įmonę, kuriai nustatyta speciali mokesčių tvarka.

  1. Справочники по свиноводству и цыплячьим болезням, конечно, не столь занимательны, как романы твоего отца, но я не хотел привлекать к себе внимание, забирая из книжного магазина непривычный груз.

Pagal 66 straipsnį Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius pelno pasirinkimo galimybės aktus, kad, atsižvelgdama į valstybių narių įstatymų pakeitimus, susijusius su įmonių teisinėmis formomis ir pelno mokesčiais, iš dalies pakeistų I ir II priedus.

Pajamomis taip pat laikomos mokesčio mokėtojo nepiniginės dovanos.

Šalių mokestinės tvarkos neatitikimas atsiranda tik tuo atveju, jeigu tas pats atskaitytas mokėjimas, patirtos pelno pasirinkimo galimybės arba nuostoliai dviejose jurisdikcijose viršija pajamų, įtraukiamų pelno pasirinkimo galimybės jurisdikcijose ir priskiriamų tam pačiam šaltiniui, sumą.

Pagal 66 straipsnį Komisija gali priimti deleguotuosius teisės aktus, kad nustatytų kitų sąvokų apibrėžtis. Laikoma, kad mokesčio mokėtojas pelno pasirinkimo galimybės nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje, kurioje jis nėra rezidentas mokesčio tikslais, kai jis toje kitoje valstybėje narėje turi nuolatinę vietą, kurioje visiškai arba iš dalies vykdo veiklą, visų pirma: a vadovybės vietą.